tumblr hit tracking tool

Utrustning

Ultraren luft vid operation

Av Peter Ekolind 2013-12-16
Peter Ekolind, VD Avidicare
Avidicare i Lund har en unik teknologi för att minska luftburen bakteriell kontaminering i olika sjukhusmiljöer. Tekniken TAF (Temperature Controlled Airflow) är speciellt lämpad och effektiv vid infektionskänsliga operationer.

MedTech-bolaget Avidicare AB har sitt ursprung i Airsonett AB som startades 2001 i syfte att överföra teknologi från industriella renrum till olika applikationer inom sjukvården.

– Tekniken är en svensk uppfinning och var ursprungligen ämnad till just renrumsmiljöer inom industrin. Airsonett erbjöd initialt en lösning för astmabehandling i hemmet men när sedan lösningarna för ventilationen i operationsmiljöer lades till beslöt man att separera bolagen. Avidicare AB är igång sedan 2010 och vi riktar oss enbart till sjukhusens miljöer, berättar Peter Ekolind, VD Avidicare.

vi erbjuder sjukhusen anpassade lösningar för olika förekommande miljöer som uppvakningsrum, operationsrum och hybridrum

Temperaturen styr fallhastigheten

Bolagets huvudprodukt går under varumärket Opragon är en komplett produktlinje för minskning av luftburen kontaminering. TAF–tekniken ger möjlighet att skapa effektiva zoner av ultraren luft under operationerna. Hemligheten är temperaturkontroll:

Grundprincipen är att kall luft har högre densitet än varm luft. Skillnaden i lufttemperatur styr hastigheten med vilken tillförd luft från Opragonen faller mot golvet. För att bryta kroppskonvektionen från personalen och därmed säkerställa att luften i operationsområdet förblir okontaminerad krävs en fallhastighet på cirka 0,25 m/s i nivå med operationssåret. Lägre hastighet innebär att bakteriebärande partiklar från personalen kan kontaminera luften i operationsområdet.

TAF-tekniken innebär att lätt undertempererad, HEPA-filtrerad luft genom sin högre densitet faller mot golvet med en hastighet som styrs av temperaturskillnaden mellan tillförd luft och omgivande rumsluft, uppmätt i nivå med operationsbordet. Tekniken ger en stabil och säker styrning av fallhastigheten över patienten och den sterilklädda personalen och ger också möjlighet att hålla balansen mellan tillräckligt hög hastighet för att bryta kroppskonvektionen hos personal och patient samtidigt som man undviker onödig turbulens och drag.

– Det stämmer, och vi erbjuder sjukhusen anpassade lösningar för olika förekommande miljöer som uppvakningsrum, operationsrum och hybridrum, berättar Peter Ekolind.

Högre patientsäkerhet i hybridrum

Hybridrum blir allt vanligare och innebär stora operationsrum med avancerad bilddiagnostik under pågående operation. Detta gör exempelvis att patienten inte behöver flyttas mellan röntgen och operation vilket minskar riskerna och höjer patientsäkerheten på flera sätt.

– Ja, det har blivit mycket modernt med hybridrum och här kommer förstås TAF-tekniken till sin rätt på ett väldigt konkret sätt, där förutsättningarna att uppnå ultraren luft är svåra.

Avidicare har i dagsläget genomfört 70 installationer på sjukhus, mestadels i Sverige men också i Danmark, Holland Ukraina och Indien. Sjukhusens beslut om installationer tas i samband med renoveringar med hänsyn till gällande upphandlingar och leverans sker oftast via ventilationsentreprenad.

– Utvecklingen har varit bra för oss även om man givetvis alltid önskar att det ska gå snabbare. Det här är också långa projekt för sjukhusen, från planering av att bygga om operationssalar fram till beslut, affär och färdigställning. Med det i åtanke måste man säga att det ser lovande ut, avslutar Peter Ekolind.