tumblr hit tracking tool

Organisation

”Stor satsning på psykiatrin i Skaraborg”

Av Mats Holmström 2015-06-11
GrönBlå Samverkan vill satsa på psykiatrin
När styrelsen för Skaraborgs Sjukhus samt Östra hälso- och sjukvårdsnämnden nyligen samanträdde föreslog GrönBlå Samverkan en satsning på specialistpsykiatrin för att kunna förverkliga intentionerna i den regionala psykiatriplanen.

Partierna föreslog bland annat att en ny vårdbyggnad för psykiatri inklusive akutmottagning ska byggas med placering i Skövde. Det är en stor investering i vården från Västra Götalandsregionen om cirka 210 miljoner kronor som kommer Skaraborg till del.

 – Det har varit en lång process, men samtidigt har det möjliggjort att vi kunnat belysa frågan ur många vinklar. Därför känner jag mig nu trygg i att vi fattar ett beslut som är det bästa för våra patienter inom psykiatrin. Det handlar om att möjliggöra en vård av högsta kvalitet med den bästa patientsäkerheten, säger Ulla-Britt Hagström (FP), ordförande för Skaraborgs Sjukhus.

 – Detta är inledningen på en nödvändig satsning på psykiatrin i Skaraborg. Vi tar ett helhetsgrepp där en satsning sker på en ny vårdbyggnad i Skövde med en psykiatrisk akutmottagning och psykiatrisk heldygnsvård. Samtidigt sker en utbyggnad av våra öppenvårdsmottagningar på samtliga sjukhusorter. Genom att vi nu stärker hela vårdkedjan kan vi ge invånarna i Skaraborg en mer jämlik, säker och tillgänglig vård, säger Gunilla Druve Jansson (C), ordförande i Östra hälso- och sjukvårdsnämnden.

I underlaget konstaterar företrädarna för de fem partierna inom GrönBlå Samverkan att en samlokalisering av psykiatrisk och somatisk vård till Skövde är det bästa för patienten. En nybyggnation av ett psykiatrihus i Skövde ger bättre förutsättningar för patienten att få en samlad vård för både kropp och själ. Enligt Socialstyrelsen har personer med psykisk sjukdom ofta ett större behov av somatisk vård än andra grupper och studier har visat på en mycket tydlig samsjuklighet och även överdödlighet för personer med psykiska sjukdomar.Även professionerna såväl inom psykiatri som somatisk akutvård har påtalat brister i samordning kring denna patientgrupp. Behovet av somatisk heldygnsvård kan vara omfattande och den psykiatriska grundproblematiken och bedömning blir eftersatt.

 – Det är en stor del av patienterna som har akut behov av både somatisk och psykiatrisk vård. Nu kommer tillgången till detta finnas på ett och samma ställe utan att de måste resa eller transporteras mellan två orter. Det ökar patientsäkerheten och tillgängligheten. Behovet av en bättre samordning har påpekats av såväl brukarorganisationer som läkarförbundet och vårdförbundet. För oss har det varit viktigt att ta till oss av dessa signaler, säger Gunilla Druve Jansson (C).

 – Från sjukhusets sida är det nu särskilt viktigt att klara bemanningsfrågorna. Vi har en längre tid haft bekymmer inom specialistpsykiatrin vad gäller tillgänglighet, brist på personal och svårigheter med rekrytering av personal. Jag tror nyckeln är att skapa attraktiva arbetsplatser, där våra medarbetare upplever möjlighet att utveckla vården såväl som att utvecklas som medarbetare. Genom en samlokaliserad verksamhet mellan psykiatri och somatisk vård tror jag att det blir lättare att skapa attraktiva arbetsplatser, dit fler söker sig och där fler väljer att stanna kvar, avslutar Ulla-Britt Hagström (FP).