tumblr hit tracking tool

Klinisk forskning

Söker bot mot tuberkulos

Av Mats Holmström 2013-06-27
Forskare från Karolinska Institutet utför unika kliniska prövningar i Etiopien med stöd från Sida, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Vetenskapsrådet för att prova ut ny immunterapi mot kroniska infektioner samt öka förståelsen kring vilken typ av immunförsvar som behövs för att läka ut aktiv tuberkulos (TB) sjukdom.

 – Vi samarbetar inom ramen för ett internationellt nätverk, säger Susanna Brighenti, forskarassistent och gruppledare vid Centrum för infektionsmedicin (CIM). Vår förhoppning är att forskningsprojektet ska kunna förbättra hälsan för många TB-sjuka patienter.

Forskargruppen har fokus på att studera specifika immunsvar och patogenes vid TB.

 – Vi studerar immunförsvaret lokalt vid infektionsstället i sjuk vävnad för att försöka förstå hur bakterien kan manipulera och kringgå kroppens immunförsvar. Merparten av studier av människans immunförsvar görs annars på perifert blod, vilket är enklare men inte alltid speglar immunsvaret som uppstår på infektionsstället.

Gruppen har utvecklat avancerad molekylärbiologisk metodik för att analysera kliniska material från blod, lunga, lungsäck och lymfkörtlar. Genom samarbeten i utvecklingsländer har vi också möjlighet att studera TB hos HIV-infekterade patienter, som är mycket känsliga för att utveckla aktiv TB sjukdom.

 – Den kliniska prövningen i Addis Ababa i Etiopien syftar till att prova om kombinationsbehandling med vitamin D och ett annat immunstimulerande preparat, kan öka produktionen av antimikrobiella peptider och på så sätt stärka immunförsvaret och bidra till en snabbare klinisk återhämtning, berättar Susanna Brighenti.

Vi samlar in blodprover vid flera tillfällen under den sex månader långa behandlingen för att mäta immunförsvar. Här kommer vi också att evaluera ett nytt diagnostiskt test, som har utvecklats i samarbete med en forskargrupp i Bangladesh. Vi vill se om det nya testet både kan användas för att säkerställa diagnos om aktiv TB-sjukdom samt användas för att följa svaret på den nya immunterapin.

Vitamin D mot luftvägsinfektion

Behandling med vitamin D minskar risken för luftvägsinfektioner hos infektionskänsliga personer och även behovet av antibiotikabehandling reduceras. Det visade nyligen en studie utförd av forskare vid Karolinska Institutet. Tidigare har man sett ett samband mellan låga vitamin D-nivåer och en ökad risk för luftvägsinfektioner, men resultat från behandlingsstudier har varit osäkra. Den nya studien från Stockholm är därför intressant eftersom den visar att vitamin D-behandling faktiskt kan vara gynnsamt vid luftvägsinfektioner.
 
 – Nu har vi börjat implementera detta resultat i vår verksamhet, säger Peter Bergman, forskare vid CIM och läkare vid immunbristenheten vid Karolinska Universitetssjukhuset. Vi har börjat mäta vitamin D-nivåer hos de patienter som kommer till oss för utredning av infektionskänslighet. De som har en mätbar brist får vitamin D tillskott som ett tillägg till den ordinarie behandlingen.

Resultatet av studien har betydelse för patienter med återkommande infektioner och nedsatt immunförsvar på grund av till exempel brist på antikroppar. Forskarna hoppas också att resultaten på sikt kan bidra till minskad användning av antibiotika som bidrar till antibiotikaresistens.

 – Däremot finns det inte stöd för att vitamin D skulle hjälpa annars friska personer vid helt normala och övergående luftvägsinfektioner, säger Peter Bergman.   

Studien genomfördes under ett års tid med 140 patienter, alla med symtom av sjukdom i luftvägarna i minst 42 dagar innan studiens början. En grupp patienter fick vitamin D i förhållandevis hög daglig dos och en grupp fick placebo. Resultatet visar att symptom på luftvägsinfektion minskade med nära en fjärdedel och användningen av antibiotika mer än halverades efter behandling med vitamin D. Till skillnad från tidigare studier omfattade den svenska studien patienter med relativt låg vitamin D-nivå, dosen var hög och gavs dagligen.

 – Resultatet talar för att det kan vara klokt att kontrollera vitamin D-nivåerna hos patienter med återkommande infektioner, säger Peter Bergman. 

Translationellt projekt

Susanna Brighenti och Peter Bergman arbetar inom ett forskningsnätverk vid Karolinska Institutet med målet att utveckla nya strategier för att bekämpa infektionssjukdomar genom att förstärka kroppens egen immunitet.

Nätverket involverar både translationell och klinisk forskning och består av forskare och läkare inom medicinsk kemi, fysiologi och immunologi. Nätverket har internationella kopplingar till forskare framför allt på Island samt i Bangladesh och Etiopien.