tumblr hit tracking tool

Organisation

Sahlgrenska och Harvard i samarbete

Av Mats Holmström 2014-12-16
Nina Nelson, kvalitetsdirektör Sahlgrenska Universitetssjukhuset
”Att vården anpassas utifrån individens behov är nödvändigt, däremot dokumenteras det sällan på ett strukturerat sätt varför avsteg görs och vad det ger för medicinsk effekt. Detta är ett problem och just därför behövs forskningsinstitutet som nu skapas med Harvard Medical School”, säger Sahlgrenska Universitetssjukhusets kvalitetsdirektör, Nina Nelson.

Att läkare gör avsteg från bestämda riktlinjer eller behandlingar händer regelbundet. Däremot är det ovanligt att kunskapen dokumenteras och kommer fler patienter till godo. Det ska nu Sahlgrenska Universitetssjukhusets och Harvard Medical Schools nya, gemensamma forskningsinstitut ändra på, berättar man.

Inom sjukvården finns det riktlinjer och rutiner för det mesta. Men det faktum att varje patient är unik gör att sådant som visat sig fungera bra i studier, med patienter med relativt liknande problem och bakgrund, inte alltid gör sig lika bra för alla patienter i verkligheten. Därför sker inte sällan motiverade avsteg från riktlinjer för att anpassa behandlingen utifrån den enskilda patientens behov, enligt Sahlgrenska.

Det vetenskapliga underlaget för många av dagens medicinska riktlinjer baseras ofta på studier av väl avgränsade, enhetliga patientgrupper. Verkligheten ser dock annorlunda ut med fler nyanser och detaljer

För att få bättre kunskap om alla dessa avsteg och den nytta de gör så grundar nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, tillsammans med tre andra sjukhus, ett internationellt forskningsinstitut tillsammans med Harvard Medical School. Institutet heter Institute for Relevant Clinical Data Analytics och Sahlgrenska Universitetssjukhuset blir därmed det enda europeiska sjukhus vilket grundar institutet, samt deltar i samarbetet.

– Inom sjukvården behöver vi bli bättre på att dokumentera dessa avvikelser på ett strukturerat sätt. Annars är det omöjligt att få bättre kännedom om varför avvikelserna görs och dra nytta av medicinskt motiverade avsteg i behandlingar av andra patienter.

Forskningsinstitutet ska på ett vetenskapligt och strukturerat sätt studera följsamheten till medicinska riktlinjer och vilka anledningar som ligger bakom avsteg från gällande riktlinjer och vårdprogram. Genom att analysera detta sett till de medicinska slutresultaten skapas ny kunskap som i sig ger patienten värde i form av bättre anpassade behandlingar.

– Det vetenskapliga underlaget för många av dagens medicinska riktlinjer baseras ofta på studier av väl avgränsade, enhetliga patientgrupper. Verkligheten ser dock annorlunda ut med fler nyanser och detaljer. Detta gör att läkarens beslutsfattande om vilken behandling respektive patient kräver är mycket svårare och kräver fler hänsynstaganden, säger Nina Nelson.

Förhoppningen är att detta samarbete ska leda till en vård som ännu bättre kan anpassas efter varje enskild patients särskilda behov. Samtidigt kommer aktuell behandling på ett konsekvent sätt integreras i ett vetenskapligt system och därmed generera ny kunskap och möjlighet till snabbare utveckling av vården, meddelar man.