tumblr hit tracking tool

Utrustning

Så kan psykiatrins feldiagnoser minska

Av Stefan Andersson 2015-06-22
Feldiagnoser leder till onödigt lidande inom psykiatrin
Upp till 80% av dagens feldiagnoser hade kunnat undvikas. Ljud kan bli en viktig del i diagnosprocesserna.

I en rapport från Lunds universitets konsultbolag Lunicore fastslås att upp till fyra av fem feldiagnoser inom psykiatrin hade kunnat undvikas. Detta genom att ta hjälp av verktyg för att mäta hjärnstammens aktivitet medan patienten lyssnar på klickljud.

 – Idag leder feldiagnoser till att patienter lider helt i onödan. Detta kan förändras genom att ge psykiatriker och psykologer fler verktyg att arbeta med, menar Arvid Götberg som utfört studien tillsammans med kollegan Pontus Lundmark.

I studien som Lunicore utfört har man under början av året undersökt situationen inom psykiatrin avseende diagnostisering, medicinering, resursutnyttjande och kostnader. Syftet med studien är att synliggöra de samhällsekonomiska kostnaderna för psykiska sjukdomar som schizofreni och ADHD och hur användandet av hjärnstamsaudiometrin som beslutsstöd kan bidra till en effektivare vård och därmed minska samhällskostnaderna.

Svenskutvecklad metod

Diagnosmetoden, som utvecklats av det svenska företaget SensoDetect, är tänkt att användas som ett komplement till traditionella metoder och går ut på att man mäter aktiviteten i hjärnstammen medan patienten lyssnar på en speciell typ av klickljud i ett par hörlurar. I resultaten har man kunnat hitta mönster som är typiska för olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD, schizofreni och Aspergers syndrom. Träffsäkerheten visade sig också vara hög när man nyligen gjorde en blindad studie på Uppsala universitet.

Idag leder feldiagnoser till att patienter lider helt i onödan

Minskade kötider

Vid sidan av feldiagnoserna är köerna ett stort problem på många håll och enligt beräkningar i rapporten skulle kötiderna inom psykiatrin kunna minska med så mycket som 38-55%. I flera landsting kan det ta över ett år innan en ADHD-utredning kan startas och detta minskar möjligheterna att upptäcka neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i ett tidigt stadium, vilket kan försvåra behandlingen.

Pontus Lundmark vill också lyfta fram de nya möjligheterna som uppstår vid svårare diagnoser, som t.ex. vid samsjuklighet eller när det är svårt att få fram andra bra underlag.

 – Det finns vissa ganska svåra situationer t.ex. när sjukdomshistorik saknas eller när anhöriga saknas så att man inte kan intervjua dessa för att få en förståelse för patientens historik och sådant. Och eftersom metoden är objektiv ger det läkaren väldigt bra verktyg för att kunna bemöta patienten på ett bra sätt. Jag tror att i början ska man verkligen se det här som ett komplement som kommer att kunna stötta psykiatriker och psykologer, avslutar Pontus Lundmark, konsultchef på Lunicore.