tumblr hit tracking tool

Ledarskap

Region Skåne bra på att följa hygienrutiner

Av Mats Holmström 2015-06-18
Region Skånes medarbetare följer i högre grad än resten av Sverige fastställda hygienrutiner och klädregler. Detta gäller särskilt på operationsavdelningarna, där Region Skåne ligger bäst till i Sverige.

 – Detta är mycket glädjande, speciellt för Region Skånes patienter som kan lita på att medarbetarna genom korrekt arbetsklädsel och genom att följa hygienföreskrifter kan förhindra onödiga infektioner, säger Jens Enoksson, regional chefläkare.

Sveriges kommuner och landsting redovisade i dag siffror på hur landstingen följer sina hygien- och klädriktlinjer, samt hur många patienter i verksamheterna som har fått en vårdrelaterad infektion. Mätningarna har utförts vid ett givet tillfälle, genom så kallade punktprevalensmätningar.

På rikssnittet för infektioner

För att ytterligare förebygga infektioner arbetar Region Skåne kontinuerligt med att säkra att alla medarbetare har godkänd arbetsklädsel och följer föreskrivna hygienregler med exempelvis standardiserad handtvätt.

 – Patientsäkerhetsarbetet är högt prioriterat i Region Skåne och vårt mål är att inga patienter ska utsättas för den risk som en vårdrelaterad infektion innebär. Varje patient som skadas är ett misslyckande och det orsakar onödigt lidande för individen och kostnader för verksamheten. Vi arbetar för att minimera riskerna bland annat genom en sundare användning av antibiotika,säger Ingrid Bengtsson-Rijavec, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Region Skåne ligger ungefär på rikssnittet, och på samma nivå som övriga storstadsregioner, vad gäller vårdrelaterade infektioner. Ingen förändring har skett sedan föregående års mätning.