tumblr hit tracking tool

Organisation

Prestandan allt vikigare

Av Torleif Möllerström 2014-06-12
Foto: Medical Log Point
I sin strävan att vara effektiv skapar många företag idag en distributionskedja för den genomsnittlige kunden. Men många gånger är detta inte tillräckligt. Det konstaterar Torleif Möllerström, VD på Medical Log Point, som erbjuder tredjepartslogistik inom hälso- och sjukvård.

Logistik handlar om att styra materialflöden och till dessa kopplade resurs-, informations- och monetära flöden. Det handlar om att uppnå högsta möjliga effektivitet genom bra service och låga kostnader, för att därigenom tillfredsställa olika parter i en flödeskedja.

– Det är den enskilde kundens krav som bör ligga till grund för hur försörjningskedjan skall sättas upp. Konsekvensen är att företagen för att vara framgångsrika måste vara beredda att inte bara bygga en försörjningskedja utan flera, förklarar Torleif Möllerström och fortsätter.

– Behandlingen av både kostnader och nivå av kundservice är avgörande när ett företag sätter upp sin leveransstrategi. Det är inte ovanligt att många av de aktiviteter som äger rum i försörjningskedjan adderar mer kostnad än de tillför värde. Här måste man se upp.

Möllerström menar att är när företag jagar konkurrenskraft är optimering av försörjningskedjan en icke oväsentlig del i strategin. Görs detta arbete tillsammans med en logistikpartner som har erfarenhet av att bygga effektiva kedjor erhålls även andra fördelar som kan vara viktiga byggklossar i optimeringen, som exempelvis volymrabatter, flexibilitet och kompetens.

En av MLPs uppdragsgivare, bMx, bestämde sig till exempel för att öka prestandan i försörjningskedjan och därmed öka sin konkurrenskraft. Bolag insåg snart att arbetet bäst genomfördes tillsammans med en logistikpartner och valet tillföll Medical Log Point.

– Strategin gick ut på att kombinera och balansera kundernas krav på service med försörjningskedjans totalkostnad. bMx nordiska verksamhet bedrevs med sälj- och kundserviceorganisation, lager och distribution i respektive land, berättar Torleif Möllerström.

Effektiviteten i försörjningskedjan följs kontinuerligt genom ett genomsnittligt logistikindex som kombinerar kundservicekoncept med kostnadskoncept

En analys visade att leveransprecision och ledtid var väsentliga krav från kunderna. Med utgångspunkt från kundens krav byggdes försörjningskedjor för respektive marknad med utgångspunkt från ett centralt, gemensamt lager för den Nordiska marknaden. Totalkostnaden, som var den andra centrala parametern, bedömdes kunna reduceras genom att fasta kostnader avvecklades i större omfattning än tillkommande rörliga.

MLPs samlade köpkraft/volymer gav kostnadsfördelar liksom tillförande av resurser och kompetens i omstruktureringen.

– Andra fördelar som utkristalliserat sig är högre servicegrad mot kunderna på grund av att produkterna tillgänglighet ökade med ett lager och därmed också ökad försäljning på grund av färre saldobrister och tappad försäljning. Genom att anlita en tredje part för byggandet av försörjningskedjan omvandlades också logistikkostnaden till en större andel rörlig kostnader.
I steg två centraliserades även kundservicefunktionen till bMx nordiska organisation med placering i Göteborg.

– Effekten blev även av denna förändring ökad tillgänglighet och service för kunderna samt lägre total kostnad. Effektiviteten i försörjningskedjan följs kontinuerligt genom ett genomsnittligt logistikindex som kombinerar kundservicekoncept med kostnadskoncept, konstaterar Torleif Möllerström.