tumblr hit tracking tool

Organisation

Partnerskap med patienten

Av Alf Linberg 2014-01-24
Personcentrerad vård har visat sig korta vårdtiderna
Patienter är personer som är mer än sin sjukdom. Det är utgångspunkten för forskningen kring personcentrerad vård på Göteborgs Universitet. Syftet är att fokusera mer på de resurser den enskilde patienten har och att göra denne till en partner i vården.

Bakgrunden till Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC) är att det i samband med forskningspropositionen 2008 beslöts att satsa på 20-tal områden, däribland området vårdforskning.

–  Vårdforskning är ett brett område. Vi formulerade en ansökan med utgångspunkt från att patientens personliga sjukdomsprocess inte alltid är synliga. Efter en mycket positiv bedömning av Vetenskapsrådet fick jag en förfrågan från rektor att leda GPCC som finns på Göteborgs universitet sedan 2010, berättar Inger Ekman, professor och centrumföreståndare GPCC.

Partnerskap med patienten

Inger berättar att personcentrering i praktisk tillämpning bygger på tre nyckelbegrepp; partnerskap, patientberättelsen och dokumentation.

Partnerskap handlar om en ömsesidig respekt för varandras kunskap; å ena sidan patientens kunskap om hur det är att leva med sjukdomen, å andra sidan vårdpersonalens kunskap om sjukdomen på en generell nivå.

–  Ja, och med hjälp av patientberättelsen, dvs. att patienten (ofta med hjälp av anhöriga) ges möjlighet att få berätta om sin syn på sjukdomen och sina känslor och undringar kring denna, gör man en gemensam plan tillsammans. Först och främst handlar det om mänskliga resurser, alla människor har vilja till något och var och en måste ses som en speciell person. Det tredje steget är dokumentation av patientberättelsen och vårdplanen i patientens journal, förklarar Inger Ekman.

Kortare vårdtider

Unikt för GPCC är att man utvärderat effekterna av personcentrerad vård, både inom ortopedisk och internmedicinsk verksamhet. Dessa har visat såväl kostnadsbesparingar som positiva effekter för patienterna och kortare vårdtid.

GPCC har genomfört omfattande studier på Sahlgrenska, som man bland annat presenterat på Almedalens och vid årets kvalitetsmässa i Göteborg. Med stöd från VINNOVA har ett projekt drivits där avdelningar konsekvent vårdat patienter utifrån ett personcentrerat förhållningssätt för att bl a identifiera hinder och möjligheter vid denna vårdform.

Först och främst handlar det om mänskliga resurser, alla människor har vilja till något och var och en måste ses som en speciell person

–  Det är tufft och stressigt för personalen vid överbeläggningar. Med tanke på att sjukvården under många år sett likadan ut är det som vårdpersonal heller inte lätt att ändra sitt arbetssätt. Mycket av detta upplevs ju som självklart och personalen kan leva i uppfattningen att man redan jobbar på det här sättet, alternativt att man inte har tid att lägga den här viktiga extra tiden på patienten. Men testerna har visat att personcentrerad vård faktiskt kortar vårdtiden för patienterna och därmed också gör arbetet effektivare för vårdpersonalen, konstaterar Inger Ekman och avslutar:

–  Det här måste ske med personalens goda vilja, det är inte bara att rulla ut det. Det är lite av en kulturomställning som måste vara systematisk och verkligen innefatta alla, det är den stora utmaningen.