tumblr hit tracking tool

Kunskap

Innovativa miljöer främjar produktframtagningen

Av Peter Hult 2014-06-05
Innovativa miljöer främjar produktframtagningen
NovaMedTech har genom sin kunskap, sitt omfattande nätverk mellan vård, akademi och näringsliv samt sin rika idéportfölj skapat innovativa miljöer och produkter. Alla dessa faktorer har tillsammans genererat goda förutsättningar för morgondagens vård. Det framgångsrika programmet har varit grunden för lysande innovationer och produkter som fått ett utmärkt stöd för att nå marknaden och för nyttogörande inom vården.

Programmet har hittills arbetat med ett 60-tal idéer och projekt. Ett av dessa är Utvärdering av fluorescenspektroskopi system vid tumörresektion. Trots stora framsteg inom både radiologi och neurokirurgi är resultaten av kirurgiska ingrepp för att ta bort primära hjärntumörer långt ifrån tillfredsställande.

Nya tankar möts

Huvudorsaken är dessa tumörers infiltrativa tillväxt, vilket gör dem mycket svåra att särskilja från omgivande frisk vävnad. Vanliga instrument är idag den klassiska neurokirurgiska sugen och ultraljudsaspiratorn. Inom detta projekt har ett fluorescensspektroskopiskt system utvecklats som baseras på den spektroskopiska uppmätningen av fluorescens som emitteras av vävnad då den belyses med ultraviolett ljus.

Vävnadens autofluorescens har tidigare visats vara olika mellan frisk och tumörvävnad, en skillnad som blir än mer tydlig och enklare att kvantifiera då patienten tillförs delta-aminolevulinsyra (ALA) genom en drickbar lösning i apelsinjuice. ALA fäster endast vid tumörvävnad och omvandlas inom 3-4 timmar till ett fluorescerande ämne, protoporfyrin IX (PpIX), som ett led i den naturligt förekommande hemcykeln vid produktionen av hemoglobin.

Förbättrar det kirurgiska utfallet

Fluorescensen av PpIX är så karaktäristisk och selektiviteten av dess ansamling i tumörceller så pass stor att fluorescensmätningarna ger en entydig vävnadsbedömning. Det kirurgiska utfallet förväntas att förbättras, då graden av resektion är direkt avgörande för patientens återhämtning och välbefinnande.

NovaMedTech har genom sin kunskap, sitt omfattande nätverk mellan vård, akademi och näringsliv samt sin rika idéportfölj skapat innovativa miljöer och produkter.

Ett annat intressant projekt som också ingår i NovaMedTechs idéportfölj är Optiskt mätsystem för bestämning av ankelindex (ABI). Metoden går ut på att ena blodtrycksmätaren placeras runt handleden och den andra runt ankeln. Ljuskällor och fotodetektorer är placerade på insidan av blodtrycksmanschetterna. Under mätning sänds osynligt infrarött ljus ner i hud, vävnad och blodkärl.

Ljudet registreras

Ljuset som når hudytan registreras av fotodetektorerna. Vid ett tryck på ankel-mätaren startas mätningen och båda manschetterna blåses upp samtidigt. Vid luftutsläpp detekteras på optisk väg när blodflödet återkommer i radialisartären i handleden respektive i tibialis anterior- och tibialis posterior- artärerna vid ankeln.

En algoritm detekterar automatiskt de systoliska (övre) blodtrycken från registreringarna och beräknar därefter ankel-brachial index (ABI). Det optiska ABI-systemet möjliggör en snabbare och enklare bedömning och uppföljning av personer med bland annat symptomgivande benartärsjukdom, patienter som ska genomgå eller har genomgått kirurgisk pulsåderrekonstruktion samt individer med ökad risk för åderförkalkningssjukdomar.

I NovaMedTechs verksamhet ingår även projektet Intelligenta Sensorsystem vars målsättning är att utveckla en lösning för trådlös kommunikation. Det vill säga överföring av fysiologiska data så som EKG, andningsparametrar och temperatur från en övervakad patient till en övervakningscentral.

Kommunikationslösningen är tänkt att inkludera algoritmer och tekniker som tillförsäkrar att den bästa vägen att skicka data, med avseende på optimering av såväl bandbredd som energi, väljs i varje ögonblick. Kraven på tillförlitlighet och dataintegritet vid överföringen är stora, vilket innebär att lösningar även för dessa aspekter måste säkerställas. I projektet arbetar man nu med att ta fram en plattformsprototyp för trådlös överföring.

Marknaden för optimerade sensornätverk bedöms som stor. Framförallt inom den distribuerade vården finns en efterfrågan på tillförlitliga och säkra trådlösa tekniker som ökar tryggheten genom att möjliggöra uppsikt även i hemmet. Detta gäller till exempel tillsyn av strokepatienter och hjärtsjuka.