tumblr hit tracking tool

Utrustning

Mätning av sjukvårds-madrassers tryck-fördelande förmåga

Av Valter Dejke 2013-09-17
Trycksår är ett stort problem på sjukhus och andra vårdinrättningar. Dessutom orskar de, förutom stort lidande för den drabbade, också stora kostnader för samhället. En av de viktigare trycksårsförebyggande åtgärderna är att se till att patienten ligger på en lämplig madrass med god tryckfördelande förmåga så att inte skadligt höga tryck uppstår mellan patient och madrass.

Det här är ett välkänt faktum för såväl vårdpersonal som inköpare av sjukvårdsmadrasser. En svårighet har dock varit att det inte funnits något enkelt och tillförlitligt sätt att avgöra hur bra en viss madrass är när det gäller att fördela trycket från användaren. Sedan 2010 finns dock en ny svensk standardmetod, med vilken det är möjligt att kvantifiera en sjukhusmadrass tryckfördelande förmåga på ett objektivt och tillförlitligt sätt.

Ny svensk standard

Trycksår drabbar främst personer som av olika anledningar har begränsad rörelseförmåga. Risken för uppkomst av trycksår beror på en rad faktorer så som till exempel patientens kroppstyp och hälsotillstånd, tillämpning av vändscheman, samt mikroklimatet i det tryckutsatta hudområdet.

Det är också viktigt att en bra madrass som förmår fördela trycket från patienten på ett optimalt sätt används så att för höga trycknivåer undviks. Det har dock tidigare saknats en standardiserad mätmetod för att kunna mäta denna viktiga egenskap, varför val av madrasstyp ofta fått baseras på bedömningar eller gissningar.

För att tillgodose detta behov har en mätmetod utvecklats på Swerea IVF för mätning av sjukvårdsmadrassers tryckfördelande egenskaper. Sedan 2010 är metoden en svensk standard med benämningen ”SS 8760013 Bestämning av kontakttryck hos madrasser, sängar och andra liggunderlag”.

Mätmetoden används även för vanliga sängar eftersom bäddars komfortegenskaper till stor del är en funktion av dess tryckfördelande förmåga.

I metoden används två intryckskroppar, en stor och en liten, som simulerar formen hos valda delar av människokroppen. Genom att ge intryckskropparna en belastning som är representativ för en människa med normala kroppsmått kan man simulera utvalda belastningsfall.

Trycket mäts med tryckmattor som placeras mellan intryckskropparna och underlaget. Som ett mått på madrassens tryckfördelande egenskaper bestäms maxtrycket för varje belastningsfall. Ju lägre maxtryck en madrass uppvisar desto bättre tryckfördelning och därmed förutsättningar att förebygga trycksår.

Metoden syftar inte till att bestämma exakt det tryck som uppstår då en människa ligger på en madrass utan ska istället ses som ett sätt att kvantifiera den trycksårsförebyggande förmågan på ett objektivt, kontrollerat och repeterbart sätt. Detta utgör tillsammans med andra betingelser beslutsunderlag för vilken madrass man vill använda eller upphandla.

Hittills utförda mätningar

Provningsförfarandet som beskrivs i SS 8760013 har nu tillämpats i ett antal år och testresultat finns från 42 madrasser ämnade för användning på sjukhus. I nedanstående diagram visas exempel på mätresultat från hittills (september 2013) utförda mätningar.