tumblr hit tracking tool

Utrustning

Madrassen - en trojansk häst i vården?

Av Göran Nordin 2013-11-01
Trojansk häst
Trots en noggrann genomgång av vård och hygienrutiner fortsatte patienter oförklarligt att smittas av resistenta bakterien Enterobacter cloacae på universitetssjukhuset i Tours, Frankrike. Till sist kunde man bara hitta en enda gemensam nämnare för samtliga patienter - madrasserna.

Det var på sjukhusets intensivvårdsavdelning som man i början av februari noterade ett svårförklarligt utbrott av bakterien bland sina patienter. Efter en lång period av undersökningar visade det sig alltså att madrasserna var orsaken. Sjukhusets moderna madrasser hade ett överdrag av ett vätsketätt, antibakteriellt behandlat och genomsläppligt polyuretanöverdrag.

Madrasser och överdrag var inköpta för mindre än 18 månader sedan, och överdragen städades dagligen, enligt tillverkarens rekommendationer och med ett gemensamt rengöringsmedel.

Hög grad av kontamination

En okulärbesiktning av överdragen avslöjade heller inte några förändringar. Det var först när överdragen hade tagits bort som orsaken upptäcktes. Madrasskärnorna var kraftigt missfärgade och mikrobiella svabbar gav en hög grad av bakteriell kontamination av alla madrasserna. Man hittade också ett klart epidemiologiskt samband mellan miljö och kliniska stammar från 10 patienter. Detta visade att madrasserna var den troliga orsaken till utbrottet.

Det visade sig att den höga graden kontaminering av madrasserna och patienternas rörelser orsakade luftburen smitta genom aerosoler, vilket kontaminerade patientens omgivning trots daglig rengöring av överdraget.

Vad händer då när vårdmadrassens hygienöverdrag förlorar sin vätskeavvisande förmåga? Kan madrasser i vården utgöra en dold smittkälla till infektioner i vården?

De första rapporterna om att madrasser med vätskeavvisande överdrag kunde utgöra en smittkälla publicerades redan i början på 90 talet. Brittiska MHRA gick i 2010 ut med en MDA Medical Device Alert och i en Amerikansk rapport från FDA, publicerad så sent som i april i år, varnar man för riskerna med hygienöverdrag som läcker kroppsvätskor ned i madrassen. Enbart under perioden januari 2011 till januari 2013 har man fått inrapporterat 458 fall där det föreligger risk för att patienten smittas på grund av att det vätskeavvisande ytskiktet inte längre fungerar.

Genom att problemet har uppmärksammats i Storbritannien och USA har man där gått ut med rekommendationer om skärpta hygienrutiner

Anledningar till läckage, eller på engelska Strikethrough, där de från början vätskeavvisande överdragen släpper ned vätska ner i madrasserna, kan härledas till ett antal orsaker och några av de vanligaste är:

  • Hydrolys, kemisk upplösning av PU-överdragets vätskeavvisande förmåga
  • Rengöring med olämpliga rengöringsmedel
  • Bristfällig polyuretanbeläggning på överdraget
  • Läckage genom sydda sömmar och dragkedjor
  • Riv, stick och klämskador som skadar överdraget


Skärpta hygienrutiner

Genom att problemet har uppmärksammats i Storbritannien och USA har man där gått ut med rekommendationer om skärpta hygienrutiner. De krav som numera ställs är att man regelbundet månadsvis tar av hygienöverdragen för att inspektera underliggande madrasskärnor.

Amerikanska FDA påpekar också vikten av att man noga granskar alla sidor av madrassen och även ytan på överdragen, eftersom de ofta är mörka i färgen och lätt döljer föroreningar.

Den svenska vårdhandboken har reviderats och där understryker man vikten av att man i samband med rengöring gör en funktionskontroll av madrass och överdrag. Rutiner ska finnas som innefattar kontroll av madrassöverdragets genomsläpplighet och madrasskummets utseende. Små mikroskopiska hål i madrassöverdragen kan leda till att olika vätskor tränger ner i madrassen. Nedsmutsade madrasser skall kasseras.

Fakta:
1 gram polyuretan skum kan hålla 100 000 000 000 = 10 bakterier.
Bakterierna kan tillgodogöra sig de kol och kväveföreningar som madrassen innehåller, vilket ger en utmärkt miljö för längre överlevnadstid än 206 dagar, även vid relativt låg luftfuktighet (Staphylococcus Aureus)*
Tillsammans med värme och luft finns livsbetingelser för tillväxt och smittspridning även via luften.

* Journal of Applied Microbiology Volym 99 Sept 2005