tumblr hit tracking tool

Ledarskap

Ledarskaps-utbildningar efter behov

Av Jakob Bäckstrom 2013-09-24
Att vara en framgångsrik ledare handlar om flera saker. Inte minst om organisation och psykologi. Människor som söker sig till en ledarskapsutbildning har också olika behov beroende på sin personlighet, arbetsmiljö och respektive chefsroll.

Det har Pär Cederholm, civilekonom, psykolog och tillika VD i konsultbolaget Assessio , som utgångspunkt när han leder sina skräddarsydda kurser i ämnet.

Assessio, med rötter i Svenska Psykologförbundet, har en lång historia av forskningsnära utveckling av psykologiska test inom arbetspsykologi, klinisk psykologi och läs- och skrivdiagnostik. Bolaget har genom åren bland annat utvecklats till en spjutspetsaktör inom området arbetspsykologiska test.

– Vi är specialiserade på arbetslivets psykologi. Inom det området är vi såväl det äldsta som det största företaget på marknaden. Vi är en helhetsleverantör för organisationer och vi hjälper dessa genom konsultativa tjänster inom allt från utveckling och urval till ledarskap och gruppdynamik. Att agera kursledare under ledarskapsutbildningar som organiserats av våra uppdragsgivare är ett bra exempel på uppdrag där vår kompetens kommer väl till pass, förklarar Pär Cederholm.

Utgår från marknadens behov

Att en kursledare under en ledarskapsutbildning är både psykolog, ekonom och själv ledare i sin vardag, är inte den vanligaste kombinationen.

– Nej, det är inte en så vanlig kombination. Erfarenheten visar dock att det varit en lyckosam kombination under utbildningarna. Jag är ju själv många gånger i samma situation som kursdeltagarna och kan möjligen snabbare sätta mig in i deras problemställningar. Upplägget byggs helt enkelt på min egen erfarenhet som ledare och VD i kombination med befintlig forskning och teoribildning inom ämnet.

Assessio anlitas av Conductive för att agera kursledare under ledarskapsutbildningar, just på grund av bra erfarenheter sedan tidigare och att kurserna ska vara anpassade efter deltagarnas individuella förutsättningar och situation.

Utbildningar med tre teman

Under året erbjuder Conductive ledarskapsutbildningar med tre teman: ”Ledare men inte chef” för nyckelpersoner utan formell chefsbefattning i organisationen, ”Ny som chef” för nytillträdda ledare som står inför omställningen att gå ifrån medarbetare till chef, och ”Konflikthantering och besvärliga beteenden” som ger verktyg för att lösa konflikter och arbeta förebyggande för att undvika nya.

– Kurserna som vi genomför bygger på omfattande research mot marknaden, och det är alltid våra deltagare som definierar hur kurserna ska utformas. Kurserna kommer därför att till största möjliga del vara så anpassade till deltagarna som det bara går, förklarar Pär Cederholm, som också ser att behovet är stort av behovsanpassade ledarskapsutbildningar, såväl inom näringslivet som offentlig sektor.

Viktigt inom vården

– Absolut. Sjukvården är naturligtvis inte något undantag. Ledarprinciperna är desamma och utbildningarna bör också vara lika anpassade efter individuella förutsättningar och behov.

– Ledarskap är ett så oerhört brett ämne och det är därför som behovsanpassningen är så viktig vid utbildningarna. Detta gäller oavsett bransch, avslutar Pär Cederholm.