tumblr hit tracking tool

Ledarskap

Kompetens inom nutrition för äldre

Av Elisabet Rothenberg 2013-10-22
På DRF menar man att man med förhållandevis små åtgärder i form av nutritionskompetens skulle ha goda förutsättningar för att snabbt förbättra vård och omsorg av de mest sjuka äldre inom nutritionsområdet.
Det måste till en ökad nutritionskompetens i kommunal äldreomsorg för att komma till bukt med sjukdomsrelaterad undernäring. Det menar Dietisternas Riksförbund (DRF) som arbetat med frågan i många år.

Enligt Socialstyrelsen satsning ”De mest sjuka äldre” beräknas nära 230 000 individer ha ett omfattande sjukvårds- respektive omsorgsbehov. Många äldre riskerar att utveckla sjukdomsrelaterad undernäring, ett tillstånd som ökar vårdtyngden och minskar individens möjlighet till autonomi och god livskvalitet. Tillståndet leder därmed också till såväl samhällsekonomiska som individuella, negativa konsekvenser.

På DRF menar man att man med förhållandevis små åtgärder i form av nutritionskompetens skulle ha goda förutsättningar för att snabbt förbättra vård och omsorg av de mest sjuka äldre inom nutritionsområdet.

– Så är det. Regeringens stimulansmedel har inneburit att många projekt har startats inom kost och näring under de senaste åren, och där dietister knutits till den kommunala äldreomsorgen. Som mest arbetade 120 dietister med kvalitetshöjande projekt. Problemet är att en stor del av tjänsterna avvecklades efter projekttidens slut, berättar Elisabet Rothenberg, ordförande DRF.

Vad tror du det beror på att kommunerna inte satsar mer på kompetenshöjning gällande nutrition? Är det en resursfråga eller brist på intresse?

– Tyvärr tror jag nog mer på det sistnämnda, som i sin tur bottnar i brist på kunskap och förståelse för nutritionens betydelse inom äldreomsorgen. Med kunskap om alla problem som undernäring leder till borde det vara självklart att prioritera annorlunda.

– Vi har ett antal år genomfört en enkät gällande de kvalitetshöjande projekten och vanliga förklaringar till att man avvecklat så många tjänster efter projekttidens slut var också till exempel att det tar tid att implementera nya rutiner. Dessutom leder bristen på kunskap om hur dietistens kompetens ska användas på bästa sätt till oklara arbetsuppgifter och att stimulansmedlen inte används på ett kostnadseffektivt sätt.

Stora kostnader för undernäring

Förekomsten av risk för undernäring varierar beroende på screeningmetod och vilken population som studeras. Eftersom Sverige saknar nationell data kring såväl detta som beräkningar för vad undernäringen kostar får vi luta oss mot data från Storbritannien . Där anses mer än 3 miljoner vara i risk för undernäring, vilket motsvarar nästan fem procent av befolkningen. Översatt till svenska förhållanden motsvarar det närmare 500 000 invånare, varav 93 procent bor i ordinärt boende.År 2007 beräknades kostnaderna för sjukdomsrelaterad undernäring uppgå till över 13 miljoner pund i Storbritannien. Det motsvarar mer än 10 procent av de totala hälso- och sjukvårdskostnaderna och är nästan dubbelt så mycket som kostnaderna för fetma och dess följdsjukdomar.

– Det här med kompetensbristen är ett jätteproblem där det måste ske en förändring. Vi har arbetat med detta i många år, konstaterar Elisabet Rothenberg, och ger exempel:

– I Storbritannien har det bland annat visat sig kostnadseffektivt med användning av oralt nutritionsstöd (ONS) såsom näringsdrycker och berikningsprodukter. Dessa produkter kan man hitta hos de flesta äldreboenden även här i Sverige men om kompetensen att utnyttja dem på rätt sätt saknas så ger det givetvis inte samma effekt. De här produkterna ska ordineras som läkemedel, och behandlingen ska sedan följas upp för optimalt resultat och god patientsäkerhet.

DRF föreslår fortsatt en rad åtgärder för att uppmärksamma och hantera de mest sjuka äldres nutritionsproblem. Vad är huvudmålet?

– Vi vill att det inom kommunerna ska finnas dietister tillgängliga för behandling av enskilda personer med nutritionsproblem, på motsvarande sätt som alla kommuner har självklar till gång till sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Det skulle vara ett stort steg mot att minska problemet med sjukdomsrelaterad undernäring.