tumblr hit tracking tool

Organisation

Förvaring av läkemedlen central

Av Lars Haglöf 2014-04-16
Marie Rasmuson, chef för Sjukhusapoteket VGR
Sjukhusapoteket Västra Götalandregionen (VGR) är resultatet av att Regionstyrelsen i 2009 beslutade att driva läkemedelsförsörjningen i egen regi och ansvarar för läkemedelsförsörjningen till alla sjukhus och sjukvårdsinrättningar i regionen. Uppdraget är att öka patientsäkerheten och i samband med detta har också Health Techs lagringslösningar för läkemedel implementerats på sjukhusen.

– Sedan mars 2012 driver VGR sjukhusapoteken i egen regi. Sjukhusapoteket regionalt har nio befattningar med olika kompetenser. Det finns dessutom lokala enheter på sex av regionens sjukhus. Total arbetar ca 50 personer inom Sjukhusapoteket VGR. Apoteksverksamheten på sjukhusen är geografiskt spridd över ett stort område och hålls ihop genom att vi har skapat ett väl fungerande nätverk med nära samarbete mellan lokala enhetschefer, regionala funktioner och andra kompetenser som finns lokalt.

– För att stärka samarbetet har flera personer med sin huvudanställning lokalt också till vissa delar regionala uppdrag. Min uppgift är att styra leda och samordna verksamheten bl.a. tillsamman med de sex lokala enhetscheferna, berättar Marie Rasmuson, chef för Sjukhusapoteket VGR.

Sjukhusapotekets övergripande mål är ”Hög patientsäkerhet och en effektiv försörjning”. Med det som bakgrund har VGR valt att använda sig av Health Techs lagerlösning med läkemedelsautomater för vissa delar av verksamheten. Automaterna är integrerade med sjukhusens beställningssystem, beställningspunkter och maxlager finns angivna för alla artiklar i lager och automatiska beställningar skickas dagligen från automaterna.

I mars 2012 implementerades så automater till regionens vårdnära lager (VNL), som är gemensamma läkemedelslager på sjukhuset som består bland annat av sällan använda läkemedel och buffertförråd av läkemedel med ojämn förbrukning. VNL är tillgängligt dygnet runt årets alla dagar.

Det här ger oss ökad kontroll och säkerhet på flera sätt. Risken för felplock minskar genom detta och ordinationer skickas elektroniskt till automaterna vilket är mycket effektivt

Bättre kontroll

– Ja, nu finns 24 automater utplacerade på centrala punkter på sjukhusen. Vi ser stora fördelat med det självinstruerande systemet, konstaterar Marie Rasmuson och fortsätter:

– Som det brukar vara när man implementerar ny teknik så innebar det en ansträngning för personalen i början att vänja sig vid det nya men nu fungerar det mycket bra. Vi har bland annat minskat sortimentsbredden och kan lättare arbeta med sortimentstyrning och efterleva våra avtal.

Loggning på patient sker för automat i avdelningsförråd, då automaten är integrerad med journalsystemet. Narkotika loggas på patient i gemensamhetslager. Den som hämtar ut från automaten visas också till rätt låda som öppnar sig automatiskt och man kan också integrera lösningen till journalsystemet.

– Det här ger oss ökad kontroll och säkerhet på flera sätt. Risken för felplock minskar genom detta och ordinationer skickas elektroniskt till automaterna vilket är mycket effektivt.

Automater till läkemedelsförråden

Tidigare har ett pilotprojekt genomförts om att implementera automater också i läkemedelsförråd på vårdavdelningar.

– Det stämmer. I år och nästa år kommer vi att köra en utökad pilot med läkemedelsautomat i avdelningsförråd. Vinsterna är först och främst kvalitet och säkerhet, avslutar Marie Rasmuson.