tumblr hit tracking tool

Kunskap

God arbetsmiljö minskar patientdödlighet

Av Alf Linberg 2014-05-14
Linda Aiken, professor i omvårdnad och sociologi
Linda Aiken, professor i omvårdnad och sociologi vid Pennsylvania University i USA ger en sammanfattning av de viktigaste resultaten från den europeiska RN4CAST-studien där drygt 30 000 sjuksköterskor svarat på frågor om bland annat arbetsmiljöns betydelse för patientsäkerheten.

Studien har genomförts på sjukhus i tolv länder i Europa, men professor Aiken konstaterade att det var mer intressant att jämföra resultaten inom varje enskilt land än att jämföra länder sinsemellan. I många länder, däribland Sverige, var variationen mellan de sjukhus som ingått i studien stor sett till hur nöjda patienterna var med den vård de fått och hur nöjda sjuksköterskorna var med sin arbetsmiljö.

En god arbetsmiljö minskar patientdödligheten

Studien har mätt vårdkvalitet, patientsäkerhet, stress, hur nöjda sjuksköterskorna är med sin arbetsmiljö och i vilken grad de har planer på att lämna sin arbetsplats. Alla dessa faktorer påverkar patientdödligheten och på de sjukhus där sjuksköterskorna upplevde att de verkade i en god arbetsmiljö var också dödligheten lägre.

Kännetecken för en god arbetsmiljö

Man har också undersökt vad som kännetecknar en god arbetsmiljö och de svar man fått inkluderar bland annat:

  • Tillräckligt antal sjuksköterskor per patient för att kunna ge vård av god kvalitet
  • Delaktighet i beslut som rör avdelningens verksamhet
  • Sjuksköterskerepresentation i sjukhusledningen
  • Lyhördhet från ledningen för att lösa påtalade problem i verksamheten
  • God kommunikation och gott samarbete mellan sjuksköterskor och läkare

God arbetsmiljö viktigare än checklistor

En god arbetsmiljö visade sig vara den enskilt viktigaste faktorn för att förbättra patientsäkerheten. Att enbart förlita sig till checklistor var inte nog för att minska misstag hos vårdpersonalen och förbättra säkerheten. Studien visar att hög stressnivå och hög arbetsbelastning leder till fler vårdskador och högre patientdödlighet.

Välutbildade sjuksköterskor ger nöjdare patienter

Studien mätte också hur nöjda patienterna var. På de sjukhus som hade de nöjdaste patienterna var få patienter per sjuksköterska en viktig faktor men även sjuksköterskornas utbildningsnivå spelade stor roll för hur nöjda patienterna var med den vård de fått. Även patientdödligheten var avsevärt lägre på de avdelningar som hade en hög andel sjuksköterskor med akademisk examen.

Här kan du läsa mer om RN4CAST-studien och ladda ner den.

Se filmen med Linda Aikens föredrag på Vårdförbundets kongress den 6 maj 2014.