tumblr hit tracking tool

Kunskap

Förekomsten av trycksår varierar stort

Av Eva Nilsson Bågenholm 2013-09-24
Äldresatsningen inrymmer även patientsäkerhet. Ett av de fokusområden som ingår i Äldresatsningen är att lyckas tillskapa ett preventivt arbetssätt för att förhindra fallolyckor, trycksår, undernäring och försämrad munhälsa hos de mest sjuka äldre.

Detta arbete stöds av kvalitetsregistret Senior alert. Att arbeta preventivt är A och O, men för att veta vilken effekt det preventiva arbetet har på övergripande nivå måste man också mäta hur många skador som uppstår. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har därför under några år utfört punktprevalensmätning (PPM) inom all hälso- och sjukvård i landsting och kommuner, avseende trycksår. Såren kan vara mycket smärtsamma och ta lång tid att läka, varför förebyggande arbete är angeläget. Årets mätning omfattade 18 000 patienter och boende i alla landsting och 26 kommuner.

Enligt SKL:s undersökning har sjukhusen sämre siffror än kommunerna, i genomsnitt har 15 procent av patienterna i landstingen och 12% i medverkande kommuner trycksår. Mellan landets sjukhus finns stora variationer, 5 – 35 procent, vilket talar för att det också här finns utrymme för stora förbättringar.

PPM genom Senior Alert genomfördes av 60 kommuner med total 6 540 observationer. Av dessa hade i snitt 5,4 procent trycksår. Variationen bland kommunerna var dock stor, mellan 0,48 procent och 10 procent. Att resultaten i dessa kommuner är bättre talar för att systematiskt förebyggande arbete mot trycksår ger resultat.