tumblr hit tracking tool

Läkemedel

Enhetligt system för vaccinationer

Av Mats Holmström 2014-03-03
Ingrid Uhnoo, överläkare och programansvarig, Folkhälsomyndigheten
Lagen om vaccinationsregister trädde i kraft 1 januari 2013 innebär att alla givna vaccinationer i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn rapporteras till ett nytt vaccinationsregister vid Folkhälsomyndigheten. ”Genom att vaccinationsregistret blev infört kan man nu göra helt andra analyser och få fram säkrare data”, säger Ingrid Uhnoo, överläkare och programansvarig på Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten startade sin verksamhet den 1 januari i år och övertog därmed de uppgifter som Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut tidigare ansvarat för. Samtidigt överfördes större delen av Socialstyrelsens arbete kring miljöns påverkan på hälsan, liksom ansvaret för miljö- och folkhälsorapporteringen.

Folkhälsomyndigheten ska verka för god folkhälsa, utvärdera effekterna av metoder och strategier på folkhälsoområdet, följa hälsoläget i befolkningen
och faktorer som påverkar detta samt genom kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning, främja hälsa och förebygga sjukdomar och skador.

Bildandet av den nya myndigheten ska också ge bättre möjligheter att effektivt arbeta både på EU-nivå och i andra internationella sammanhang.

Strukturerad uppföljning

Alla barn i Sverige har idag rätt till vaccination mot nio allvarliga sjukdomar genom barnvaccinationsprogrammet. Vaccinationerna erbjuds genom barnhälsovården samt elevhälsan och gäller sjukdomarna polio, difteri, stelkramp, kikhosta, allvarliga infektioner av Haemophilus influenzae typ b (Hib) och pneumokocker, påssjuka, mässling och röda hund. Flickor erbjuds även vaccination mot infektion med humant papillomvirus (HPV).

Ingrid Uhnoo, som var huvudansvarig för det regeringsuppdrag som rörde en översyn av hur det nationella vaccinationsprogrammet övervakas och följs upp, betonar vikten av och fördelarna med det nya Vaccinationsregistret.

I rapporten beskrivs bland annat möjligheterna till en mer systematisk vaccinuppföljning genom Vaccinationsregistret och då framförallt vad gäller beräkning av vaccinationstäckningen och utredning av misstänkta vaccinbiverkningar. Ytterligare förbättringsförslag av vaccinuppföljningen ges i rapporten.

– Ja, tidigare har data på vaccinationstäckningen, dvs. andelen vaccinerade barn, insamlats manuellt av barnhälsovården och elevhälsan som sedan sammanställts av myndigheten. Med Vaccinationsregistret ska enligt lagen alla givna vaccinationer registreras med personnummer, vilket ger mer kompletta data som är av högre kvalitet. Det man ville ha var ett enhetligt system där man kan koppla ihop olika hälsodataregister och sambearbeta data såsom biverkningsregistret med vaccinationsregistret. Man vill ha en strukturerad uppföljning av vaccinationsprogrammet, förklarar Uhnoo och fortsätter:

– .Det här förändrar en hel del vad gäller uppföljning av effekterna av vaccinationsprogrammet och vaccinationstäckningen blir säkrare. Med ett enhetligt system är det också enklare att utreda säkerhetssignaler.

De som vaccinerar sig behöver också stöd, i form av feedback på hur programmet förlöper. Det behövs en kontinuerlig och systematisk övervakning av effekterna av vaccinationsprogrammet för att se att det fungerar som förväntat

Kommunikation är nyckeln

Ingrid Uhnoo konstaterar bland annat att HPV-vaccinationen har varit framgångsrik. Eftersom livmoderhalscancer tar lång tid att utveckla har man tittat på tidigare effektmarkörer som kondylom, och vaccinationen har där visat hög procentuell effektivitet. För att öka antalet som vaccinerar sig tror hon att nyckeln till stor del är kommunikation.

– Ja, det är absolut en fråga om information. De unga kvinnor som avstår från HPV-vaccinationer gör det bland annat av oro för biverkningar. I till exempel USA har man haft låga vaccinationssiffror. I Sverige har HPV vaccinationstäckningen i nationella programmet legat högt på drygt 80 procent, vilket trots det behöver öka om det ska komma upp i nivå med andra vaccinationer i programmet. Socialstyrelsen har i samarbete med bla Folkhälsomyndigheten fått ett regeringsuppdrag att ta fram en nationell kommunikationsstrategi inom vaccinområdet för att möta vårdens och allmänhetens behov av information.

– De som vaccinerar sig behöver också stöd, i form av feedback på hur programmet förlöper. Det behövs en kontinuerlig och systematisk övervakning av effekterna av vaccinationsprogrammet för att se att det fungerar som förväntat. Bland de övervakningsverktyg som används prioriteras arbetet med vaccinationsregistret. För närvarande utvärderas det första året av dess implementering, säger Ingrid Uhnoo.