tumblr hit tracking tool

Läkemedel

”Det är nyfikenheten som är drivkraften”

Av Fredrik Blomstrand 2013-12-04
Astrocyterna har betydelse för sjukdo- mar som epilepsi, Parkinson och MS. Just MS är en stor utmaning eftersom det finns så många spektra av sjukdomen. Mycket av det som sker inne i hjärnan vet man fortfarande väldigt lite om
Sedan januari är Fredrik Blomstrand Medical Manager på Teva. Han ansvarar bland annat för att bygga upp den medicin- ska kompetensen i en ny organisation för marknadsföring och försäljning av Tevas egna läkemedel i Sverige, något som inte funnits tidigare.

- Jag ser till att alla som är ute och pratar om läkemedlen i olika sammanhang har rätt kompetens, att vi följer regelverk och att våra produkter kommer rätt patienter till godo, berättar Fredrik Blomstrand. Det är också ett väldigt stimulerande arbete.

Fredrik Blomstrand är utbildad cell- och molekylärbiolog vid Göteborgs Universi- tet. 1999 blev han medicine doktor i neu- robiologi och 2005 docent vid Sahlgrenska akademin där han till viss del fortfarande är verksam.

För några år sedan fick han dock lust att prova något nytt och antog ett erbju- dande från ett läkemedelsföretag. I januari började han på Teva. Teva bedriver forsk- ning inom alla delar av läkemedelsframtag- ning, från molekyl till färdigt preparat och ! en del av Fredriks arbete handlar om att hjälpa Tevas europeiska organisation att planera relevanta studier för kommande lä- kemedelskandidater.

Fredrik Blomstrand huvudsakliga forskargärning har handlat om de så kallade astrocyterna, en typ av gliaceller i hjärnan som bland annat reglerar tillgången på kemiska substanser i synapsklyftan

- Idag handlar forskning om samarbete, säger Fredrik Blomstrand. Både mellan forskarlag och mellan olika yrkesgrupper. Ett forskarlag består ofta av såväl kemister och biologer som farmakologer, kliniker och apotekare, med flera. Det är genom samar- bete vi når resultat.

Fredrik Blomstrand huvudsakliga forskargärning har handlat om de så kallade astrocyterna, en typ av gliaceller i hjärnan som bland annat reglerar tillgången på ke- miska substanser i synapsklyftan (och på så sätt har betydelse för nervcellernas signale- ring).

- Astrocyterna är extremt potenta, ibland har de liknats vid Dr Jekyll och Mr Hyde, be- rättar Fredrik Blomstrand. De är viktiga för att allt ska fungera, men de kan också göra stor skada om något går fel.

Astrocyterna har betydelse för sjukdo- mar som epilepsi, Parkinson och MS. Just MS är en stor utmaning eftersom det finns så många spektra av sjukdomen. Mycket av det som sker inne i hjärnan vet man fortfarande väldigt lite om.

Det händer en hel del inom forskningen just nu och Fredrik Blomst- rand ser att mycket av den experimentella forskning han och andra gliacellsforskare gjorde de sista årtiondena nu börjar komma utvecklingen av, och förståelsen kring verk- samhetsmekanismer hos nya läkemedel- kandidater till godo.

- Det är roligt att se att det arbete man lagt ner faktiskt ger resul- tat till slut, konstate- rar han. Alla lägger vi små pusselbitar till vetenskapen.