tumblr hit tracking tool

Läkemedel

”Avgörande att bibehålla förtroendet”

Av Mats Holmström 2014-03-12
Andreas Heddini, Foto: Patrik Lestander, Ateljé Nord
Regelverket för godkännande har skärpts och det är bra. Men det finns fortfarande många felaktiga föreställningar kring vacciner. Det konstaterar Andreas Heddini, medicinsk rådgivare på GlaxoSmithKlein (GSK) i Sverige.

– Som för alla läkemedel är säkerhetsaspekterna utomordentligt viktiga. Detta gäller särskilt för vacciner som ges till friska individer – ofta barn – vilket medför att toleransen för biverkningar är låg. Processen är att det tar ca 10-15 år från laboratorium till apotekshylla, fortsätter Heddini.

Av faserna i de stora studierna som många gånger inkluderar tusentals individer är det uppföljning och övervakning av vaccinets effekt och eventuella biverkningar - de s.k. post-marketing-surveillance studierna i fas 4 som är mest utmanande och tidskrävande, anser Heddini

– Ja, stora kliniska prövningar är mycket komplicerade och kostsamma av många olika skäl. Dessutom har den pressade situationen inom svensk sjukvård medfört att det ibland är utmanande att genomföra vaccinstudier i Sverige, trots att god kompetens finns vid flera kliniker i landet.

Hur tycker du att informationen till allmänheten från kommuner och landsting fungerar vad gäller nya vacciner som blivit godkända?

– Jag tycker att smittskydden och barnhälsovården som regel har mycket hög kunskap och expertis inom vaccinologi och att information som görs tillgänglig via deras kanaler och t ex Folkhälsomyndigheten är av hög kvalitet. Dock, informationen är ofta begränsad till de vacciner som för närvarande ingår i det svenska barnvaccinationsprogrammet, berättar Andreas Heddini och utvecklar:

– Man vinlägger sig alltså om att inte ”göra reklam” för vacciner som ännu inte ingår i det svenska vaccinationsschemat, men som kanske ingår i andra länders program eller är nya. Denna starka jämlikhetsprincip är naturligtvis i grunden oerhört värdefull, men kan ibland hamna i konflikt med behovet att informera om tillgängliga vacciner.

Varför finns felaktiga föreställningar kring vacciner och vad beror dessa på?

– Till viss del beror detta på att man inte längre ser de sjukdomar som vi vaccinerar mot, just för att vaccination är en så framgångsrik hälsointervention. Då uppfattar man inte vaccination som angeläget och undervärderar nyttan. Många tror också att man överbelastar immunsystemet med vaccinationer och att det är bättre att ha infektionerna naturligt. Ett exempel på detta är mässlingvaccination.

– I slutet av 1990-talet publicerades rön från Storbritannien som felaktigt visade en koppling mellan mässlingvaccination och autism. Detta orsakade stor oro och debatt. Det visade sig sedan att studien var ett falsarium och tidskiften drog tillbaka artikeln, artikelförfattaren befanns ha begått tjänstefel och ströks ur British Medical Register. Skadan var emellertid redan skedd och förra året sågs ett stort utbrott av mässling med över tusen fall i Storbritannien, sannolikt bland barn vars föräldrar låtit bli att vaccinera dem på grund av publikationen. Liknande utbrott har setts i flera länder i Europa.

I Sverige är allmänhetens förtroende för hälso- och sjukvården sedan länge mycket högt vilket är unikt och mycket positivt. Detta har lett till att vi har bland de högsta vaccinationstäckningarna i världen

Vad hände med vaccinationstäckningen i Sverige efter detta?

– Även i Sverige ledde diskussionen till att vaccinationstäckningen gick ner under en kort period. Detta visar på den positiva effekt vacciner har; infektionssjukdomar utgör fortfarande ett stort hälsoproblem även om vi i den rika världen ibland glömmer det. Det finns goda skäl att vaccinera.

– En annan aspekt är den kring vacciners säkerhet. Vacciner liksom alla läkemedel är behäftade med biverkningar och det finns mycket att göra för alla som arbetar med vaccin, både inom sjukvården och myndigheter samt inom industrin, rörande öppen och tydlig kommunikation kring värdet av vaccination, risker och biverkningar.

I Sverige är allmänhetens förtroende för hälso- och sjukvården sedan länge mycket högt vilket är unikt och mycket positivt. Detta har lett till att vi har bland de högsta vaccinationstäckningarna i världen; omkring 98 % av alla svenska barn fullföljer vaccinationsprogrammet. Det är avgörande att bibehålla detta förtroende.